Blue Flower

>> Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal <<

>> Informații și prevenții în contextul SARS-Cov 2 <<

 

Scurta descriere al Spitalului Orășenesc Baraolt    

 

INTRODUCERE

 

Conceptul de management şi manager în sănătate prezintă un interes teoretic cât şi unul practic atât pentru personalul medical şi administrativ implicat, cât şi pentru ansamblul instituţiilor cu activitate în domeniu. Perioada de tranziţie parcursă a indus cu fermitate nevoia de schimbare durabilă în cultura managerială, compatibilă şi perfectibilă în scopul afirmării în economia de piaţă.

Îngrijirile de sănătate aplicate au scopul de a îmbunătăţii starea generală a populaţiei prin mijloace prioritar preventive şi curative, respectându-se standardele de calitate impuse de organismele cu atribute şi competenţe interne şi internaţionale. Îngrijirile de sănătate corespund ca volum şi performanţă dacă se regăsesc sub incidenţa nevoii comunităţii, iar individual beneficiarului îi sunt asigurate oportun, cantitativ şi calitativ serviciile de sănătate necesare.

Managementul sanitar presupune realizarea activităţilor de programare, organizare, coordonare a resurselor organizaţiei (specialişti, dotare, buget) exercitate efectiv şi eficient în scopul asigurării serviciilor de sănătate. Profesia medicală prestată cu eficienţă, trebuie să producă profit la nivelul scontat şi în orizontul de timp optim, in conditiile in care drepturile minimale ale pacientului sunt respectate.

Argumentația următoare se bazează pe date si rezultate reale obținute in activitatea  curentă desfasurată la conducerea uneia dintre unități spitalicești din zona Transilvaniei, Spitalul Orasenesc Baraolt. 

 

PRIORITĂŢI MANAGERIALE:

Managementul actual al spitalului, urmăreşte în primul rând interesul public si este îndreptat spre îndeplinirea scopului său: furnizarea de servicii medicale performante pentru un număr cât mai mare de pacienţi care necesită asistenţa medicală.

Dezvoltarea şi promovarea spitalului, este bazată pe activitatea medicala şi servicii de calitate, accesibile tuturor, sprijinită de o forţă de muncă calificată şi responsabila, angajată în spiritul respectării drepturilor pacientilor.

 

VIZIUNE

Reperele activitătii spitalului sunt actele normative în vigoare care reglementează relatiile dintre spital si pacienti, precum si toate celelalte acte juridice care orientează conduita instituțiilor sanitare. Cultivarea respectului fată de lege este componentă a managementului calitătii dezvoltat la nivelul spitalului. Resursele umane constituie preocuparea principală a structurii de management exprimată prin asigurarea conditiilor optime de dezvoltare profesională a anjagatilor tineri, de promovare a performantei, de încurajare a perfectionării în toate domeniile medicale.

Calitatea serviciilor medicale oferite este o componentă a demersurilor colective, dar si individuale si se manifestă prin angajarea responsabilă a resurselor umane, logistice si procedurale în vederea planificării, executării, verificării si realizării actiunilor care definesc scopurile prioritare ale spitalului. Spitalul Orasenesc Baraolt urmăreşte în permanenţă utilizarea eficientă a fondurilor, încheierea de angajamente legale numai în scopul cresterii calitătii actului medical şi gestionarea cheltuielilor de funcţionare fără afectarea calitătii actului medical.

 

MISIUNE

Furnizarea de servicii medicale de cea mai bună calitate, care să permită realizarea dezideratului nostru principal «vindecarea bolii şi recuperarea totală», sau, în ultima situaţie, «ameliorarea simptomatologiei» având în vedere permanent satisfacţia si siguranţa pacientului.

 

OBIECTIVE PRINCIPALE

 

Pentru noi, SPITALUL ORASENESC BARAOLT, ca unitate cu activitate de servicii medicale, obiectivul principal este reprezentat de satisfacerea maximă a cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor noştri (pacienţilor şi aparţinătorilor acestora). În acest scop, depunem eforturi pentru a fi la înălţimea aşteptărilor, deviza noastră fiind tratarea pacienţilor şi aparţinătorilor acestora în modul în care aşteptăm să fim şi noi trataţi.

Asigurăm condiţiile necesare atingerii obiectivelor prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii. Suntem convinşi că principiile noastre teoretice şi practice referitoare la aceste aspecte contribuie la sporirea încrederii pacientilor faţă de serviciile noastre.

Personalul nostru de la toate nivelurile reprezintă esenţa organizaţiei şi de aceea ne asigurăm să menţinem un mediu optim care să permită fiecărui angajat să îşi pună în valoare şi să îşi dezvolte cunoştinţele, experienţa şi abilităţile personale, înţelegând şi respectând cerinţele sistemului de management al calităţii. 

Conştientizând importanţa relaţiilor reciproc avantajoase cu părţile interesate, vom putea duce mai departe organizaţia, pentru a putea derula în continuare relaţii de bună colaborare bazate pe comunicare şi respect cu toţi partenerii noştri.

Conducerea îşi asumă răspunderea comunicării acestei politici în cadrul organizaţiei, precum şi analizării ei periodice, pentru a fi în mod continuu adecvată scopului. 

 

A. PREZENTAREA SI  ANALIZA DE SITUAȚIE:

 

 • Tipul, profilul, amplasarea si clasa spitalului

Bazinul Baraolt se află în partea de nord-vest a judeţului Covasna la distanţe aproximativ egale ( 50 km) de trei mari centre urbane: Braşov, Sfântu Gheorghe şi Odorheiu Secuiesc. Ideea înfiinţării unui spital care să deservească oraşul precum şi satele şi comunele din apropiere a fost lansata încă în anul 1887 şi a fost puternic susţinută de toată populaţia din zonă timp de 26 de ani, până în 1913 când din donaţiile modeste ale micilor industriaşi, ale băncilor, dar şi din sume guvernamentale s-a reuşit în sfârşit construirea clădirii principale a spitalului. Fiind o zonă monoindustrială (mine de lignit) în anii comunismului bazinul Baraolt a avut o susţinere puternică din partea conducerii centrale, însă cu condiţia menţinerii caracterului monoindustrial al regiunii, tocmai pentru a orienta forţa de muncă spre minerit. Astfel, în anii 50-60-70 spitalul a fost mult extins, construindu-se clădiri noi pentru secţii noi şi s-a investit şi în aparatură medicală. Zona acum este subdezvoltată economic, cu o rată mare a somajului, care a pierdut posibilităţile anilor 90 de a se aşeza pe propriile picioare.

In urma eforturilor facute in cursul anului 2011 privind clasificarea spitalului, prin Ordinul M.S. nr. 71/30.01.2012 am reusit sa obtinem aprobarea clasificarii in categoria a-IV.

Astăzi, Spitalul este un spital orășenesc, public, local, cu 74 de paturi pentru spitalizare continua si 5 de paturi pentru spitalizare de zi, de tip pavilionar, functionand cu cele 5 specialilati de baza. 

 • Caracteristici relevante ale populatiei deservite

 

Populaţia bazinului Baraolt este relativ stabilă de mai mulţi ani la un nivel de aproximativ 26 mii de locuitori. Se inregistrează însă unele modificări în ceea ce priveşte structura populaţiei, datorat în principal faptului că populaţia tânără negăsind locuri de muncă migrează spre oraşele mari sau chiar în străinătate. În aceste condiţii populaţia este îmbătrănită cu multiple probleme de sănătate, care ţin mai ales de domeniul medicinii interne. Populaţia rămasă acasă nu este suficient de calificată pentru a stârni interesul investitorilor mai ales că nici condiţiile materiale nu sunt extraordinare (terenuri, clădiri disponibile). Astfel, problemele de sãnãtate ale populatiei sunt agravate si de o saracie cronica care de asemenea genereaza o serie de probleme de sanatate.

 

 

 

 • Structura spitalului, servicii oferite

 

După o serie de modificări de structură care de regulă au însemnat reduceri de paturi pentru a se încadra în mediile europene, în prezent Spitalul Orăşenesc Baraolt are în structura sa 79 de paturi. Dupa patologia pe care o tratează, se clasifică în categoria spitalelor generale, de îngrijiri pentru acuţi, având o structură pavilionară şi o infrastructură corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii medicale.

Tipul de spitalizare practicat este de spitalizare continuă şi spitalizare de zi.

Structura Spitalului Orăşenesc Baraolt  este următoarea:

 

 

 

Pe lângă compartimentele enumerate, în structura spitalului mai sunt incluse şi:

 

 • Camera de gardă 
 • Bloc operator
 • Sterilizare
 • Farmacie
 • Ambulatoriu de specialitate intergat al spitalului :
 • Cabinet chirurgie generală
  • Cabinet pediatrie
  • Cabinet medicină internă
  • Cabinet obstetrică-ginecologie
  • Cabinet O.R.L.
  • Cabinet oftalmologie
  • Cabinet planificare familială
 • Laborator de analize medicale
 • Laborator radiologie şi imagistică medicală 

Evident aceste compartimente sunt deservite de o serie de alte structuri ale spitalului ca : Centrala termică, Bucătărie, Întreţinere, Spălătorie, Transport, Administraţie, etc. 

 

Spitalul îşi desfăşoară activitatea pe un teren cu o suprafaţă de aproape 10000 mp pe care se găsesc clădirile spitalului dar şi a substaţiei de Ambulanţă Baraolt.Toate aceste clădiri sunt în proprietate publică a oraşului Baraolt şi sunt date in administrare către Spitalul Orăşenesc Baraolt, respectiv Serviciul de Ambulantă Covasna. Starea generală a clădirilor este buna dar în mod evident necesită unele intervenţii pentru prevenirea degradării lor, pentru modernizarea si asigurarea circuitelor functionale. Cerinţele anului 1913 nu sunt aceleaşi cu cele ale anului 2015, ca atare sunt necesare o serie de investiţii în infrastructură pentru a asigura condiţii corespunzătoare unui act medical de calitate.   Activitatea se desfăşoară în sistem pavilionar, adică fiecare compartiment are clădire proprie. În urma eforturilor depuse de ani în şir, condiţiile igienice  şi hoteliere sunt bune, de asemenea şi dotarea este corespunzătoare şi în baza acestora spitalul reuşeşte să obţină Autorizaţia Sanitară de Funcţionare în fiecare an. 

Activitatea medicală în Spital este permanentă, compartimentele cu paturi stau la dispoziţia pacienţilor 365 zile din 365. Activitatea medicală în ambulatoriul de specialitate este asigurat numai 7 ore pe zi, până la ora 15.00, după care asigurarea asistenţei medicale este preluat de către medicii de gardă in doua linii de garda pe spital. După ora 15:00 medicul de gardă este locţiitorul managerului în unitate. 

 

 

 • Situația resurselor umane

 

Numărul de personal a înregistrat o serie de modificări în decursul timpului dar numai în sensul reducerii, ajungând în prezent la un număr de 100 angajaţi.

 

Structura personalului:

 

 

Spitalul este deci condus de un manager care este sprijinit în această activitate de Comitetul Director (compus din: manager, director medical şi directorul financiar contabil), precum şi de Consiliul de Administratie alcătuit din reprezentanţi ai Directiei de Sănătate Publică Covasna, ai Consiliului Local şi ai Primarului Oras Baraolt. La nivelul următor activitatea medicală (spital si ambulatoriu) este condusă de directorul medical, iar restul activităţilor de către directorul financiar contabil.

 

Echipa de medici este alcatuit din :

• medic specialist medicina interna

• medic specialist medicina interna

• medic primar chirurgie generala 

• medic specialist chirurgie plastica si microchirurgie 

• medic primar pediatrie 

• medic primar obstetrica – ginecologie

• medic specialist obstetrica - ginecologie

• medic laborator  

 

Spitalul are 7 medici rezidenti si 1 farmacist din care:

 

• 1 medic resident anul I in specialitate pediatrie

• 1  medic rezident  anul II  in specialitate oftamologie

• 3  medici rezidenti anul III  in specialitate pediatrie, medicina interna, urgenta

• 1  medic rezident  anul IV  in specialitate ORL, 

• 1  medici rezidenti  anul  V  in specialitate neurologie

• 1 rezident farmacist anul I 

 

 • Activitatea spitalului

 

Numarul de externari in activitatea pentru serviciile spitalicesti in regim de spitalizare continua finantate pe baza de DRG din punctul de vedere al statisticii medicale spitalul functioneaza la parametrii optimali si chiar peste, avand in fiecare luna  intre 230-250 externari. 

Numarul pacientilor externati urmeaza o tendinta descendenta, iar spitalizarea de zi are tendinta ascendenta, urmare a diminuarii numarului de cazuri contractate cu CAS Covasna pe spitalizare continua, deci si a finantarii, ceea ce a dus la cresterea numarului de cazuri rezolvate in urgenta in regim ambulator si spitalizare de zi.

 

 • Situatia dotarii spitalului

 

Spitalul are in dotare aparate si echipamente medicale ce asigura buna functionare a activitatii, unele chiar performante ce confera spitalului o nota de credibilitate in fata pacientului: electrocardiografe color, ecografe 3D si color, diverse analizoare, aparate radiolologice, aparate performante in laboratorul de analiza medicala  (acreditat de RENAR), analizoare automate biochimie si hematologie, linie electroforeza, sistem ELISA etc.

 

 • Situatia financiara

 

În ceea ce priveşte finanţarea Spitalului Orăşenesc Baraolt, acesta este o instituţie publică finanţată integral din venituri proprii în baza contractului de furnizare servicii medicale încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Covasna. 

 

 • Masuri de modernizare si restructurare

 

In anul 2012 cu ajutorul consiliului local al orasului Baraolt am realizat un studiu de fezabilitate  pentru modernizarea si reamenajarea cladirii centrale. Din perspectiva managementului calitatii, imobilul este unul dintre factorii care determina calitatea serviciilor medicale si care participa la cresterea gradului de satisfactie. La spitalul orasenes Baraolt  circuitele functionale sunt realizate partial, fapt pentru care aceasta reamenajare este absolut necesar. Am inaintat planul de investitii Ministerului Sanatatii impreuna cu aportul de finantare 5% din suma totala, semnat de catre Consiliul Local al Orasului Baraolt.

 

 

 • Principalele probleme ale spitalului

 

Conform Programului Național de Dezvoltare in domeniul sanatatii, masurile care se urmaresc a fi intreprinse in aceasta perioada vizeaza continuarea reformei in sistemul sanitar in scopul cresterii calitatii vietii si apropierea de indicatorii de sanatate si demografici ai tarilor civilizate, in acelasi timp cu scaderea patologiei specifice tarilor subdezvoltate. Se va urmarii cu precadere imbunatatirea calitatii serviciilor medicale prin reabilitarea infrastructurii serviciilor de sanatate si prin cresterea capacitatii si calitatii sistemului medical.

Principalele probleme ale spitalului in ordinea importantei sunt:

 • Obtinerea acreditarii spitalului conform Legii 95/2006 si a OMSP 914/2006
 • Imbunatatirea infrastructurii si organizarii spitalului in contextul obtinerii acreditarii;
 • Modificarea structurii compartimentelor suplimentand cu paturi de cronici;
 • Modernizarea si imbunatatirea sistemului informatic pentru o mai buna colectare si prelucrare a datelor;

 

OBIECTIVELE VIZATE

 

 • Spitalul urmareste imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si realizarea unui sistem de sanatate eficient bazat pe servicii medicale, pus permanent in slujba cetateanului.
 • Respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populatiei
 • Garantarea calitatii si sigurantei actului medical
 • Cresterea rolului serviciilor preventive
 • Asigurarea accesibilitatii la servicii
 • Respectarea dreptului la libera alegere
 • Colaborarea departamentelor spitalului conduce la cresterea calitatii serviciilor de spitalizare
 • Spitalul asigura parteneriate multidisciplinare pentru solutionarea problemelor complexe aparute.
 • Politica de calitate se bazeaza pe nevoile pacientilor
 • Dreptul la ingrijiri medicale este asigurat nediscriminatoriu
 • Planul de tratament si investigatii este bazat pe consimtamintul informat al pacientului, acordarea ingrijirilor respectand intimitatea si demnitatea pacientului
 • Dreptul pacientului privind confidentialitatea informatiilor si a vietii private este respectat, pacientii beneficiind de serviciile medicale si paramedicale necesare ingrijirii sanatatii lor.
 • Accesul pacientilor la servicii este o componenta a politicii spitalului, nevoile medicale si personale ale pacientilor fiind luate in considerare in complexitatea lor.
 • La nivelul spitalului exista o preocupare de prevenire si gestiune a riscurilor si a evenimentelor nedorite.
 • Actiunile de prevenire si educatie pentru sanatate ale pacientilor si vizitatorilor sunt parte componenta a programului de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale ale spitalului.

 

SCOPUL PLANULUI

 

Furnizarea de servicii medicale diversificate, de cea mai bună calitate, adaptate necesitatilor pacientilor din zona pe care o deserveste spitalul avand in vedere permanent AMELIORAREA STARII DE SANATATE.

 

 

Manager

Dénes Mária Magdolna